VERS

Wat is de VERS?
De VERS is een afkorting voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deelnemers aan deze training leren hun emoties beter te reguleren en meer evenwicht aan te brengen in hun leven door middel van verschillende vaardigheden. De training wordt aangeboden als onderdeel van een individuele behandeling.

Voor wie is de VERS geschikt?
De VERS is bedoeld voor mensen die zeer intense emoties ervaren die zij met moeite onder controle kunnen houden. Vaak is er daarbij sprake van (trekken van) de Borderline persoonlijkheidsstoornis. In de VERS wordt niet de term Borderline persoonlijkheidsstoornis gebruikt, maar Emotie Regulatie Stoornis (ERS). Deze term beschrijft beter met welke problemen iemand worstelt.

Duur van de training en frequentie van de bijeenkomsten
De training omvat achttien wekelijkse bijeenkomsten van tweeënhalf uur in een groep van ongeveer tien personen. De training wordt gegeven door twee behandelaren.

Werkwijze
De deelnemers krijgen verschillende technieken aangeleerd waardoor deelnemers beter in staat zijn hun emoties te reguleren.

De training bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Psycho-educatie: voorlichting over emotie regulatie problematiek.
  2. Emotie regulatie vaardigheden: herkennen en beïnvloeden van oplopende emoties. Negatieve gedachtepatronen worden opgespoord en er worden alternatieve gedachten gezocht. Er wordt geoefend met het aanleren van gedragsalternatieven; als gevolg hiervan ontstaat er meer grip op emoties.
  3. Gedragsvaardigheden: aandacht voor zaken als eten, slapen, sporten, ontspanning en gezondheid met als doel evenwicht aanbrengen in het dagelijkse leven.
  4. Emotiehanteringsplan: het opstellen van een individueel plan waarmee de training wordt afgerond. Dit plan beschrijft hoe en op welk moment de geleerde vaardigheden gebruikt kunnen worden en hoe de omgeving daarbij betrokken kan worden. Dit plan blijft ook na het volgen   van de VERS een belangrijk hulpmiddel.

Familie en andere naastbetrokkenen
Familie en andere betrokkenen worden nauw bij de training betrokken in de vorm van een persoonlijke steungroep. Deze steungroep bestaat uit één of meer personen in de naaste omgeving van de deelnemer. Gedurende de VERS is er een informatieve bijeenkomst voor de leden van de steungroep en de deelnemers. Deelnemers nodigen mensen hier zelf voor uit.

Kosten voor deelname
De training is onderdeel van het behandelaanbod bij IPGGZ. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname. Wel is het noodzakelijk het benodigde trainingsmateriaal (cursistenmap en werkboek) aan te schaffen.

Aanmeldingsprocedure
Deelnemers kunnen via hun IPGGZ-behandelaar worden aangemeld voor de training. Na aanmelding zal er een gesprek gepland worden met (één van) de trainers. Het doel van dit gesprek is om samen een inschatting te maken of de training, zowel qua inhoud als vorm, past bij de betreffende persoon.

Klik hier voor de brochure.